Terénní odlehčovací služba

(službu plánujeme otevřít v lednu 2022)

Terénní odlehčovací službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách budeme poskytovat v domácím prostředí klientů na území Karlovarského kraje.

Naši pracovníci terénní odlehčovací služby budou docházet do vlastního domácího prostředí klienta, kde budou podporovat jejich samostatnost v každodenní péči
o sebe sama. Služba umožňuje klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Rodinným příslušníkům poskytneme čas na odpočinek a praktickou pomoc.Klientům budeme nabízet tyto základní činnosti

➢ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
➢ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
➢ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
➢ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
➢ sociálně terapeutické činnosti,
➢ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
➢ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, děti a osoby s poruchou autistického spektra (PAS).

Terénní odlehčovací služba bude probíhat tak, že sociální pracovník provede tzv. jednání se zájemcem, seznámí se s budoucím klientem, jeho zvyklostmi, domluví se termíny návštěv a poskytovaná péče ve formě tzv. individuálního plánu. Po podepsání smlouvy již pracovníci terénní odlehčovací služby pracují samostatně dle sestaveného individuálního plánu.

KRITÉRIA:
➢ Terénní odlehčovací službu budeme nabízet klientům dle domluvy a potřeb klienta ve všední dny, víkendy a svátky.
➢ Úhrada za odlehčovací služby je 130 Kč/hod.
➢ S podrobnými podmínkami je zájemce seznámen před podpisem smlouvy
o poskytování péče.
➢ Četnost a délka návštěv se řídí potřebami klienta a aktuální kapacitou služby.