GDPR

Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú. (dále „Čtyřlístek“) získává
a zpracovává jen v nezbytném rozsahu k zajištění realizace účelu Čtyřlístku
a za účelem naplnění povinností z přijatých závazků. Při zpracování osobních údajů Čtyřlístek dodržuje zejména standardy jejich ochrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 1. Správcem vašich osobních údajů je Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú.,
  se sídlem Sokolovská 410, 351 37 Luby, IČO: 09657452, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. U 173. Čtyřlístek určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se vaše osobní údaje budou zpracovávat.
 2. Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze
  na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.
 3. Podle jednotlivých skupin subjektů zpracovává Čtyřlístek tyto osobní údaje:
  • a) u členů orgánů Čtyřlístku – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo
   (u ředitele, členů správní rady a revizora), adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo,
  • b) u zaměstnanců – jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
  • c) u klientů – jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, údaje o zdravotním stavu (údaje
   o tělesném a duševním zdraví, stupni závislosti na péči jiné osoby, užívané léky, užívané kompenzační pomůcky), zdravotní pojišťovna, přiznaný stupeň příspěvku na péči, druh poskytované sociální služby, druh poskytnuté zdravotnické služby,
  • d) u zástupců klientů (zákonný zástupce, opatrovník, zmocněný zástupce) – jméno a příjmení, doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, zastupovaný klient
  • e) u smluvních partnerů (dodavatelů, dárců, sponzorů, dobrovolníků) – jméno
   a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
  • f) u zástupců médií (novinářů) – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo působení novináře
 4. Shora uvedené osobní údaje zpracovává Čtyřlístek za účelem plnění jeho zákonných povinností a jeho závazků ze smluv (u klientů ze smluv o poskytnutí sociální služby) a z důvodů realizace oprávněných zájmů Čtyřlístku. Nad uvedený rozsah mohou být vaše osobní údaje zpracovávány jen s vaším souhlasem.
 5. Čtyřlístek zpracovává osobní údaje transparentně, máte možnost se seznámit
  se zpracováním vašich osobních údajů, které Čtyřlístek provádí.
 6. Pokud není možné, aby Čtyřlístek zpracování osobních údajů prováděl přímo, může být zpracování prováděno prostřednictvím zpracovatele. S třetími osobami, které k těmto účelům Čtyřlístek využívá, uzavírá písemné smlouvy, v nichž se tyto osoby zavazují k ochraně zpracovávaných osobních údajů a dodržení standardů
  pro zabezpečení osobních údajů.
 7. Předávání vašich osobních údajů jiným subjektům než stanoví zákon (předávání
  ke splnění zákonných povinností, předávání zpracovatelům) je možné pouze s vaším písemným souhlasem.
 8. Ve vztahu k vašim osobním údajům zpracovávaným Čtyřlístkem máte právo na:
  • a) přístup k osobním údajům
   Na základě vaší písemné žádosti vám Čtyřlístek poskytne informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.
  • b) výmaz osobních údajů (výmaz se neprovede, existují-li zákonné důvody
   ke zpracování OÚ)
  • c) opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů
  • d) právo na omezení zpracování osobních údajů
   Můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požádat, aby Čtyřlístek s vašimi osobními údaji dále nepracoval, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).
  • e) právo na přenositelnost osobních údajů
   V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, máte právo
   na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti Čtyřlístku vám předat všechny vaše zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Získáváte tak možnost vaše osobní údaje v takto získané podobě předat jinému správci.
  • f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
   Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které
   se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě bude Čtyřlístek vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že k tomu má závažné oprávněné důvody.
 9. Osobní údaje jsou zpracovávány jen dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu,
  pro který byly získány. Po uplynutí nutné doby zpracování mohou být vaše osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivace, vědeckého výzkumu, uchování historických údajů a pro účely statistické.
 10. Čtyřlístek může pořizovat foto/videodokumentaci ze své činnosti, a to v souladu s §89 občanského zákoníku k reportážním účelům. Pokud některá osoba zobrazená na takto pořizované dokumentaci vyjádří individuální nesouhlas, je respektován. Fotografie /videozáznamy, které mají portrétní charakter, mohou být pořizovány pouze se souhlasem dané osoby nebo osob.
 11. Webové stránky a Facebook Čtyřlístku používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek a Facebooku Čtyřlístku ukládají do vašeho zařízení a jsou nosičem informací o tom, které stránky jste navštívil a jaké informace na nich hledal. Cookies zjednodušují váš následný přístup a používání webových stránek. Za váš souhlas se zpracováním osobních údajů se považuje povolení cookies učiněné vámi v nastavení prohlížeče. Souhlas
  s užíváním cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.
 12. Cookies jsou užívány zejména za účelem:
  • a) měření návštěvnosti webových stránek a Facebooku a anonymizované sledování chování návštěvníků na těchto stránkách (zjišťování preferencí)
  • b) zajištění fungování webových stránek a Facebooku
  • c) optimálního nastavení poskytovaných informací
  • d) nastavení odkazů.
 13. Dotazy ke zpracování osobních údajů můžete podávat na adresu: Centrum denních služeb Čtyřlístek, Sokolovská 410, 351 37 Luby,
  e-mail: ctyrlistek@centrum-ctyrlistek.cz
 14. V případě, že zjistíte, že Čtyřlístek zpracovává vaše osobní údaje v rozporu
  s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete ho požádat
  o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Může také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  ID datové schránky qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.
 15. Lhůta k vyřízení vaší žádosti je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze
  ve výjimečných případech prodloužit o další měsíc. O prodloužení lhůty musíte být informován.

Datum: 1. 4. 2021

Schválila: Bc. Lucie Bartakovicsová, MBA  ředitelka